Polish translation

I've decided to make this topic to help you guys (Sauropods) in developing translation for Polish users. I know that it should be done different way (like .po/.pot files) but I just get bored so I did this :p If this topic doesn't fit in General Discussions, please move it.

Special Polish characters
Ą Ć Ę Ł Ń Ó Ś Ż Ź
ą ć ę ł ń ó ś ż ź
Sometimes it's difficult to introduce these letters and games do not displays upper/lower "tails"

Launcher
Our latest update is: // Nasza ostatnia aktualizacja to:
All rights reserved // Wszelkie prawa zastrzeżone
Support // Wsparcie
Settings // Ustawienia
Resolution // Rozdzielczość
Launch in fullscreen // Uruchom w trybie pełnoekranowym
Play // Graj

Menu
New Game // Nowa Gra
Load Game // Wczytaj Grę
Multiplayer // Tryb Wieloosobowy
World Editor // Edytor Świata
Options // Opcje
Exit // Wyjście

New Game
Map Size: // Rozmiar mapy:
Small // Mały (masculine, refers to size) / Mała (feminine, refers to map)
Medium // Średni / Średnia
Large // Duży / Duża
Official // Oficjalne
User Generated // Stworzone przez graczy
Steam Workshop // Warsztat Steam
Download player-made maps! // Pobierz mapy stworzone przez graczy!
Click to browse // Kliknij by przeglądać
Mode // Tryb
Preset // Ustawienie
Ok // Ok / Akceptuj (Accept) / Graj (Play)
Cancel // Anuluj (Cancel) / Cofnij (Go Back)
Conquest // Podbój
Sandbox // Sandbox / Tryb swobodny (Free mode)
Invasion // Inwazja
Easy // Łatwy
Normal // Normalny
Hard // Trudny
Normal Lights Out // Normalny "Zgaszone światła"

Load Game
Delete... // Usuń...

Multiplayer
Join Game // Dołącz do gry
Host (New Game) // Utwórz (Nowa gra)
Host (Load Game) // Utwórz (Wczytaj zapis)
No servers found. // Nie znaleziono serwerów.
Custom address... // Niestandardowy adres...
Join // Dołącz
Versus // Potyczka
Coop // Współpraca
Blue // Niebieski
Red // Czerwony
Green // Zielony
Orange // Pomarańczowy
Lobby // Lobby / Poczekalnia (Waiting room)
Edit // Edytuj
Team // Drużyna / Zespół
... has joined the game. // ... dołączył do gry (it describes only in masculine way, feminine is "dołączyła")
Enter text // Wpisz tekst
Max players // Maksymalna liczba graczy / Maksimum graczy / Max graczy
Start Game // Rozpocznij grę

Exit
Are you sure you want to exit the application? // Czy jesteś pewien, że chcesz wyjść z gry?
Exit // Wyjdź

Settings
General // Główne
Graphics // Grafika / Obraz (Screen)
Audio // Dźwięk
Mouse input // Ustawienia myszki (Mouse settings)
Key Bindings // Ustawienia klawiszy (Keys settings) / Ustawienia klawiatury (Keyboard settings)
Show welcome screen at game start // Pokaż ekran powitalny na początku gry
Pause game when window loses focus // Zapauzuj grę jeśli okno nie jest aktywne
Disable special assets // Wyłącz specjalne dodatki
Show unsupported game modes // Pokazuj niewspierane tryby gry
Full Screen // Pełny ekran
Screen Resolution // Rozdzielczość ekranu
Choose your Resolution // Wybierz swoją rozdzielczość
Standard // Standardowa
Apply // Akceptuj
Quality Settings // Ustawienia jakości
Frame Cap // Limit klatek na sekundę
Unlimited // Nielimitowane
Level of Detail // Poziom szczegółów
Low // Niski
Medium // Średni
High // Wysoki
Fog of war opacity // Przeźroczystośc mgły wojny
Mute all sounds // Wycisz wszystkie dźwięki
User Interface // Interfejs użytkownika
Sound Effects // Efekty dźwiękowe
Voices // Głosy
Environment // Otoczenie
Music // Muzyka
Mouse scroll factor // Szybkość ruchu kółka myszy
Invert mouse scroll // Odwróć kółko myszy
Lock mouse inside game window // Zablokuj kursor w oknie gry
Enable mouse screen edge nudge // Zezwól na przewijanie okna gry przy krawędziach kursorem
Defaults // Domyślne
Move Forwar // Do przodu
Move Backward // Do tyłu
Move Left // W lewo
Move Right // W prawo
Rotate Right // Obróć w prawo
Rotate Left // Obróć w lewo
Rotate Down // Pochyl w dół
Rotate Up // Pochyl do przodu
Toggle Autoground // Podążaj za gruntem
Zoom Out // Oddal
Zoom In // Przybliż
Move Up // Podnieś
Move Down // Obniż
Mouse Movement // Ruch myszki
Mouse Alt. Action // Alternatywny ruch myszki
Mouse Secondary Action // Druga akcja myszki
Display Overheads // Wyświetlaj ikony (?, difficult to translate)
Toggle Build Mode // Przełącz tryb budowania
Mouse Action // Akcja myszy
Mouse Rotate // Obrót myszą
Bricktron: ChangeStance // Zmień stan Bricktrona
Bricktron: Stop // Zatrzymaj Bricktrona
Select Project // Wybierz projekt
Create Project // Stwórz projekt
Creates a construction task // Stwórz zadanie konstrukcji
Creates a harvest task // Stwórz zadanie zbierania
Creates a quarry task // Stwórz zadanie odkrywki
Creates a cleaning task // Stwórz zadanie sprzątania
Creates a repair task // Stwórz zadanie naprawy
Creates a landscape task // Stwórz zadanie wyrównania terenu
Primary // Podstawowy
Alternate // Alternatywny

Comments


 • World Editor
  New Map // Nowa mapa
  Clean state. // Pusta mapa.
  Start from scratch with this empty map. // Zacznij tworzyć mapę od zera.
  Default // Podstawowy
  Terrain // Teren
  Island // Wyspa
  Underside // Spód
  Elevation // Wzniesienie
  Plateau // Płaskowyż
  Smooth // Wygładź
  Grass // Trawa
  Tree // Drzewo
  Plant // Roslina
  Boulder // Głaz
  Iron // Żelazo
  Brimstone // Brimstone
  Markers // Znaczniki
  Player // Gracz
  Crystal // Kryształ
  Enemy // Przeciwnik
  Time // Czas
  Actions // Akcje
  Pause // Pauza
  Now // Teraz
  Map // Mapa
  Preview // Przegląd
  Grid // Siatka
  Visible // Widoczna
  Opacity // Przeźroczystość
  Height locks to camera // Wysokość podąża z kamerą
  Modes // Tryby
  Requirements // Wymagania
  Player Starting Point // Start gracza
  Corruptron Spawn Point // Miejsce odradzania Corruptronów
  Save // Zapisz
  Title & Description // Tytuł i opis
  Update // Aktualizuj
  Workshop // Warsztat
  Info // Informacje
  Use the Steam Workshop to easily share and update your maps created using the world editor. // Użyj Warsztatu Steam by łatwiej dzielić się i aktualizować mapy stworzone w edytorze.
  Options // Opcje
  Visibility // Widoczność
  Private // Prywatna
  Public // Publiczna
  Friends // Przyjaciele
  Save, Create and publish // Zapisz, stwórz i opublikuj
  Island Brush // Pędzel wyspy
  Size // Rozmiar
  Don't create // Nie twórz
  Don't lower // Nie obniżaj
  Don't raise // Nie unoś
  Help // Pomoc
  Adds, levels, or removes island. // Dodaje, usuwa lub zmienia wysokość wyspy.
  Underside Actions // Akcje spodu
  Generate Underside // Generuj spód
  Underise Options // Opcje spodu
  Thickness // Grubość
  Randomness // Losowość
  Level: // Poziom:
  From Camera // Z kamery
  Custom // Dowolny
  From Grid // Z siatki
  Alignment: // Dopasowanie
  None // Brak
  Top // Góra
  Middle // Środek
  Bottom // Dół
  Generates island underside. // Tworzy spód wyspy.
  Elevation Brush // Pędzel wzniesienia
  Intensity // Intensywność
  Adds or remove volume. // Dodaje lub odejmuje wysokości.
  Plateau Brush // Pędzel płaskowyżu
  Lock Height // Blokuj wysokość
  Plateau's island volume. // Wysokość płaskowyżu.
  Smooth Brush // Pędzel wygładzania
  Smoothers island volume. // Łagodzi wysokości wyspy.
  Grass Brush // Pędzel trawy
  Adds or removes grass. // Dodaje lub usuwa trawę.
  Tree Brush // Pędzel drzew
  Adds or removes trees. // Dodaje lub usuwa drzewa.
  Plant Brush // Pędzel roślin
  Only on grass // Tylko na trawie
  Adds or removes plants. // Dodaje lub usuwa rośliny.
  Boulder Brush // Pędzel głazów
  Adds or removes boulders. // Dodaje lub usuwa głazy.
  Iron Brush // Pędzel żelaza
  Adds or removes iron. // Dodaje lub usuwa żelazo.
  Brimstone Brush // Pędzel brimstone
  Adds or removes brimstone. // Dodaje lub usuwa brimstone.
  Player Spawn // Punkty startowe gracza
  Adds or removes players spawns // Dodaje lub usuwa punkty startowe gracza.
  Crystals // Kryształy
  Adds or removes crystals. // Dodaje lub usuwa kryształy.
  Enemy Spawns // Miejsce odradzania przeciwników
  Adds or removes enemy spawns. // Dodaje lub usuwa miejsce odradzania przeciwników.

 • Loading screen
  to do

  Game
  This is Sandbox mode. Here you may do anything you want. There is no time limit and no Corruptrons, so you can build without worry. Use this time to explore the game and practice the art of castle building. Have Fun! // To jest tryb Sandbox. Możesz robić tutaj cokolwiek chcesz. Nie ma limitu czasowego oraz nie ma przeciwników, więc możesz budować bez żadnych obaw. Skorzystaj z tego trybu by poznać grę i stworzyć nowe dzieła architektoniczne. Baw się dobrze!
  I'm ready! // Jestem gotów!
  Home // Menu główne
  Game paused // Gra wstrzymana.
  Press P to unpase // Kliknij P by kontynuować
  Return // Wróć
  Save Game // Zapisz grę
  Quit // Wyjdź
  No thumbnail // Brak miniaturki
  New save // Nowy zapis
  Save // Zapisz
  Settings // Opcje
  Pause // Pauza
  Quicksave // Szybki zapis
  ScreenShot // Zrzut ekranu
  Mute // Wycisz
  Xray // Przeźroczystość
  Editor Camera // Kamera edytora

  to do
 • ShatojonShatojon Administrator Developer Backer Wiki Editor
  Hey, thanks. In the 1.0 update there'll be a way to create translation files which you'll be able to manually share across the interwebs (and in a near future, hopefully, share on the Steam workshop).

  Sit tight!
Sign In or Register to comment.